!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! ตราด/ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

 ตราด/ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ของวันที่  26 ตุลาคม 2563 โดยมีนายประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะการคัดเลือฯทั้ง 4 ท่าน จากสํานักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอําเภอคลองใหญ่ นายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมคณะสงฆ์เจ้าอาวาสวัดคลองจาก เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาวเจ้าคณะอําเภอคลองใหญ่ พร้อมคณะครูอาจารย์ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนกํานันและศิษย์เก่าเข้าร่วมให้คําปรึกษาสอบถามข้อมูล โดยมีนายวีระ มนตรีวงษ์ ครูที่เข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี2563 พร้อมร่วมจัดกิจกรรมจริงและเสนอผลงานที่ผ่านมาทั้งกิจกรรมที่กัมพูชาและไทยที่ร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด การคุรุสภากำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาที่ให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นในเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งเสริมขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลคุรุสภา จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยปฏิบัติงานในประเภทที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ ไม่เคยได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่นในประเภทเดียวกันมาก่อน ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ อันเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดี และการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และไม่อยู่ระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ


          เกณฑ์การพิจารณา จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2563และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2563 ได้แก่  1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน  และ  3) มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) และต้องเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด  ###ดาวใต้นิวส์ออนไลน์098-9515199

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! ว่าที่ส.ส.หัวร้อนจะตบคู่แข่งกลางงานเปิดปิดกีฬา โดยมีรองนายก อบจ.ผสมโรง

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! ชุมพร-เตรียมพร้อมเริ่มนับคะแนนใหม่14.00น.

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! ศรชล.ภาค 3 เปิดปฏิบัติการปกป้องน่านน้ำ สกัดภัยคุกคามทะเลชายแดน จังหวัดสตูล